Zarys monograficzny sieci bibliotek publicznych w gminie Tłuszcz w latach 1949-2002

Biblioteki to instytucje, które gromadzą i udostępniają księgozbiór oraz informują o nim. Jako instytucje usługowe upowszechniają dorobek myśli ludzkiej, współdziałają w rozwoju nauki, gospodarki, kultury i oświaty. Współczesne biblioteki, z dawnych książnic gromadzących i udostępniających zbiory, przekształciły się w instytucje oświatowo-wychowacze, aktywnie uczestniczące w życiu społecznym.

Biblioteka Publiczna w Tłuszczu ma ważną rolę do spełnienia zarówno jako książnica dysponująca zbiorami materiałów, jak i ośrodek informacyjny. Jest wreszcie partnerem placówek oświatowych, biorących udział w systemie wychowania młodego pokolenia. Biblioteka stara się aktywnie i systematycznie uczestniczyć w życiu środowiska i regionu, zaspakajać potrzeby czytelnicze stosując określone działania zachęcające do samokształcenia i do stałych kontaktów z książką.

Celem niniejszej pracy jest stworzenie zarysu monograficznego sieci bibliotek publicznych w gminie Tłuszcz, obejmującego MBP oraz jej filie. Zarys ten obejmuje lata 1949-2002, tj. od momentu powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na temat tej placówki istnieje niewielka informacja zawarta w maszynopisie monografii Tłuszcza autorstwa S. Kielaka Tłuszcz – Miasto – Wieś – Osada. W posiadaniu MBP w Tłuszczu znajduje się maszynopis referatu okolicznościowego autorstwa I. Endler, długoletni dyrektor tej placówki, zawierający cenne informacje o jej działaniu. Referat ten został napisany z okazji jubileuszu 50-lecia MBP w Tłuszczu. Na temat funkcjonowania tej placówki opublikowano dotychczas tylko niewielkie artykuły w lokalnej prasie m.in. w  „Łączniku Mazowieckim” i „Echu Tłuszcza”.

Historia sieci bibliotek publicznych w Tłuszcz nie doczekała się jeszcze pełnego omówienia. W 1999 r. MBP, będąca centralą w sieci bibliotek, obchodziła jubileusz 50-ciolecia działalności.

Dzieje MBP i jej filii w gminie Tłuszczu zostały nakreślone głównie w oparciu o źródła rękopiśmienne: plany pracy, dzienniki, rachunki, księgi inwentarzowe i ubytków…

Może Ci się również spodoba