Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości, Administratora Danych Osobowych (ADO)

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) jest Powiatowe Centrum Dziedzictwa
i Twórczości, ul. Orwida 20, 05-200 Wołomin. 

Inspektor Ochrony Danych 

Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, należy skontaktować się poprzez adres email: [email protected], pisemnie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych lub osobiście w siedzibie Administratora Danych Osobowych. 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych: 

  • a) Na podstawie z art. 6 ust.1 lit. a RODO – wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka
    w celach marketingowych Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości, 
  • b) na podstawie z art. 6 ust.1 lit. f RODO – jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych (utrwalanie fotograficzne organizowanego wydarzenia). 

Odbiorcy danych osobowych: 

Dostęp do Pana/Pani danych będzie miał Administrator Danych Osobowych oraz upoważnieni pracownicy. 

Pana/i dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

  • a) dostawcom usług zaopatrujących Administratora Danych Osobowych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora Danych Osobowych
    (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych), 
  • b) osobom odwiedzającym stronę internetową Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości, 
  • c) osobom odwiedzającym profil w serwisie społecznościowym FACEBOOK Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości. 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG): 

Administrator Danych Osobowych nie przekazuje danych osobowych dotyczących Pana/Pani do państw trzecich tj. poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

Okres przechowywania danych: 

Państwa Dane osobowe zawarte w zgodach będą przechowywane do czasu wycofania (odwołania) przez Państwa zgody, bądź zgłoszenia sprzeciwu. 

Prawa osoby, której dane dotyczą: 

Przysługuje Panu/i prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawienia), usunięcia jednakże z ograniczeniem tego prawa w myśl art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w oparciu o podstawę z art. 6 ust. 1 lit f RODO, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w zakresie w jakim Pan/i dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/i zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się poprzez kanały komunikacji wskazane w pkt. Administrator danych osobowych 

Może Pan/i również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Czy podanie danych jest obowiązkowe 

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych opiera się na zasadzie dobrowolności. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Pana/i dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.